Schoolcommissie

Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden-en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

·         vertegenwoordiging van de ouders van de school;

·         klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team;

·         adviesorgaan richting bestuur.

 

De schoolcommissie van CBS Het Baken wordt gevormd door:

-        Peter Schuur (voorzitter)

-        Klarista Zuiderveen 
-        Machteld Drenth
-        Dicky den Boef
-        Martijn Jonkers (penningmeester)
-        Nick Wanders 

De schoolcommissie vergadert minimaal 6 x per cursusjaar. De vergaderingen hebben soms een gezamenlijke start met de oudercommissie. De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij.

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de MR vereist (instemmingsrecht).

Geleding ouders:

Dicky den Boef

Geleding personeel:

Maaike Zondag 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Midden-en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

 

Voor onze school heeft zitting in de GMR
Maaike Zondag 

Binnen de GMR wordt gewerkt met clusters van scholen.

Ons cluster bestaat uit de MR-leden van Mons Sinaï – Heiligerlee:

mevr. J. Poel (personeel), Het Baken – Westerlee: vacant (ouder) en Annewieke – Scheemda: mevr. E. Boven (personeel).