Schoolcommissie

Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden-en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

·         vertegenwoordiging van de ouders van de school;

·         klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team;

·         adviesorgaan richting bestuur.

 

De schoolcommissie van CBS Het Baken wordt gevormd door:

·         Mark Olaf Sorkale

·         Jan Steentjes

·         Jiska Brons – van den Bremen;

·         Janien Wiegers;

·         Martine Jellema

·         Tonke Stuurwold (MR)

De schoolcommissie vergadert minimaal 6 x per cursusjaar. De vergaderingen hebben een gezamenlijke start met de oudercommissie. De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij.

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de MR vereist (instemmingsrecht).

Geleding ouders:

Tonke Stuurwold

Geleding personeel:

Hanna Bolt

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Midden-en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschaps­raad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

 

Voor onze school heeft zitting in de GMR
Dhr. T. Stuurwold

 

Binnen de GMR wordt gewrkt met clusters van scholen.

Ons cluster bestaat uit de MR-leden van Mons Sinaï – Heiligerlee:

mevr. J. Poel (personeel), Het Baken – Westerlee: dhr. T. Stuurwold (ouder) en Annewieke – Scheemda: mevr. E. Boven (personeel).